นพ. อดิกันต์ ภาษีผล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 - 2561 แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Echocardiography
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค