นพ. เอก หังสสูต

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- รังสีรักษาร่วมพิกัด, Stanford University, California, สหรัฐอเมริกา, 2552-2553
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
- Pediatrics, Complex Spinal Disease
- Radiosurgery in Neurosurgery
+ See More
Day Time Location
Mon214:00 - 20:0014:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค