นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- รังสีร่วมรักษา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2539
- รังสีร่วมรักษา, Louasiana Statd University, สหรัฐอเมริกา, 2545
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค