พล.ต.พญ. อักษรักส์ โตกฤษณะ

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาโรคปากในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2525
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคที่เกี่ยวกับปากของเด็ก
+ See More
Day Time Location
Tue316:30 - 19:1516:3019:15Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed416:30 - 19:1516:3019:15Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค