ศ.กิตติคุณ นพ. อำนวย คัจฉวารี

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2509
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ (หู คอ จมูก), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ (หู คอ จมูก), ประเทศไทย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
ศูนย์รักษาโรค