ศ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Cardiology, Mayo Clinic, MN, USA, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Fetal Echo, Echocardiography, Interventional Cardiac Catheterization
+ See More
Day Time Location
Tue317:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
Thu517:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
Sun116:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค