นพ. อนวัช เก้าเอี้ยน

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, ศิริราชพยาบาล, 2550-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Echocardiogram
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค