พ.ต.ต. นพ. อังกูร อนุวงศ์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Surgery, โรงพยาบาลราชวิถี, 2550 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Minimally Invasive Surgery, โรงพยาบาลราชวิถี, 2552
- Laparoscopic Colorectal Surgery, Korea University, ประเทศเกาหลีใต้, 2552
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endoscopic Thyroidectomy, The First Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, ประเทศจีน, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Endoscopic Thyroidectomy
- Laparoscopic Surgery
- Transvaginal Cholecystectomy
- Endocrine Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค