พญ. อนงค์นาถ ศิริทรัพย์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2552 - 2555
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neonatal and Perinatal Medicine
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค