นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1),โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hepatology, Yale University, สหรัฐอเมริกา, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคไวรัสตับอักเสบ, มะเร็งตับและ ความดันโลหิตสูงในระบบ Portal
+ See More
Day Time Location
Mon214:00 - 17:0014:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed414:00 - 17:0014:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri614:00 - 17:0014:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค