ศ.นพ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gynecologic Plastic Surgery
- Obstetric & Gynecologic Infection Disease : especially sexually transmitted disease
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค