นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Eyelid Surgery, Facial Rejuvenation Surgery, Breast Surgery,
Lipplasty, Breast Reconstruction, Ear Pinning, Maxillofacial Surgery, Burns, Microsurgery, Nose Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon218:00 - 20:0018:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค