นพ. อภิชาต พานิชชีวลักษณ์

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, RTRMF Makati Medical Center, ประเทศฟิลิปปินส์, 2530
วุฒิบัตร
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2535
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Microselectron HDR Brachytherapy, University Medical Center, Utrecht, Netherland, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Interstitial Brachytherapy, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค