นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advance Course in Child and Adolescent Psychiatry, Royal Free Hampstead NHS, อังกฤษ, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Adolescent
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค