ศ.นพ. อภิชาติ กงกะนันทน์

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Chiba University, Japan, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2524
การศึกษาหลังปริญญา:
- F.A.C.S, F.I.C.S, 2527
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Urology, Erectile Dysfunction, Infertility
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed417:30 - 20:0017:3020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri617:30 - 20:0017:3020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค