นพ. อร่าม จูสวย

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2525
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2528
การศึกษาหลังปริญญา:
- Interventional Cardiology, Medical College of Virginia, Richmond, Virginia, สหรัฐอเมริกา, 2536-2538
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวนหัวใจและการขยายบอลลูน, Medical College of Virginia, Richmond, Virginia, สหรัฐอเมริกา, 2536-2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใช้บอลลูนและลวดตาข่าย
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 16:0008:3016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Heart Center (BIC 14A)
Wed408:30 - 16:0008:3016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu508:30 - 16:0008:3016:00Heart Center (BIC 14A)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Heart Center (BIC 14A)
Sat708:30 - 13:0008:3013:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค