นพ. อัษฏา เมธเศรษฐ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Tokyo Medical Dental University, ประเทศญี่ปุ่น, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Minimally invasive surgery
- Robotic surgery
- Surgical oncology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค