นพ. อัตถพร บุญเกิด

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Neurophysiology/Sleep Disorders, The Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545
- Functional & Restorative Neurosurgery, The Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2545-2546
- Epilepsy Surgery, The Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2546-2548
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดรักษาการเคลื่อนไหวผิดปกติ, การรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค