นพ. บุญชู ศิริจินดากุล

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค