นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2547 - 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, มิถุนายน 2550 - มิถุนายน 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Advance Sinus Surgery and Endoscopic Skull Base Surgery
- Endoscopic Thyroid Surgery
- Robotic Surgery
- Head and Neck Oncology
- Microvascular Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sat708:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค