รศ.นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2536-2538
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538-2539
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543-2544
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ, Electrophysiology Research Institute, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544-2544
- Fellow of the Heart Rhythm Society (FHRS), Heart Rhythm Society, Washington, DC, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- หัวใจเต้นผิดปกติ, การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ, การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ-เครื่องกระตุกหัวใจ
+ See More
ศูนย์รักษาโรค