พญ. บัณฑิตา ชัยกุล

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pain
- Spinal Cord Injury
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค