ศ.คลินิก พญ. บุษณี วิบุลผลประเสริฐ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2528
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- รังสีวิทยาทั่วไป
- ระบบอวัยวะสืบพันธ์และระบบปัสสาวะ
- ภาพเอ็กซ์เรย์เต้านม
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค