นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- Otology, Rhinology, Munster University, Germany, 2532-2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดไซนัสโดยใช้กล้อง, การผ่าตัดหูชั้นกลาง
+ See More
ศูนย์รักษาโรค