นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2549 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endovascular Surgical Neuroradiology, Medical College of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- All aspect of the interventional neuroradiology including spine biopsy and vertebroplasty
- Neurovascular and spine imaging
- General diagnostic radiology
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค