นพ. ชัยยศ คงคติธรรม

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Neurology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2546-2548
- Clinical Neurophysiology Epilepsy, Rainbow Babies and Children's Hospital, Case Western Reserve University, สหรัฐอเมริกา, 2549-2551
- Pediatric Neuromuscular, Children Medical Center Dallas, สหรัฐอเมิรกา, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Epilepsy
- Epilepsy surgery
- Neuromuscular diseases
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค