นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต University of The East RMMMC, ประเทศฟิลิปปินส์, 2530
- Master of Science, Kinesiology, University of Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2541
- PhD., Exercise Physiology, University of ILLinois, สหรัฐอเมริกา, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2535
การศึกษาหลังปริญญา:
- Sports Medicine, University of Illiinois, สหรัฐอเมริกา, 2538
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การฝังเข็ม,กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, 5 ส.ค. - 14 พ.ย. 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sports and Exercise Related Issues
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 20:0009:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค