นพ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Orthopaedic Oncology, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 - 2550
- Musculoskeletal Oncology, Orthopaedic Institute for Children, University of California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
- Musculoskeletal Oncology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Orthopaedic Oncology
+ See More
Day Time Location
Fri618:00 - 20:0018:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค