นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

Specialty: พยาธิวิทยาคลินิก
อายุรศาสตร์, พันธุกรรม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชพันธุศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Genetic Disorders
- Genetic Diseases
+ See More
Day Time Location
Thu517:30 - 20:0017:3020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค