นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
- Certificate in Gynecologic Oncology, University of Graz, ออสเตรีย, 2534
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Gynecologic Endoscopic Sugery and Pelvic floor Reconstruction, The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Chang Kung Hospital, ใต้หวัน, 2547
- Total Mesometrium Recection (TMMR), Leipzig School of Radical Pelvic Surgery, เยอรมัน, 2550
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค