ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516
วุฒิบัตร:
- ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2521
- ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งและการผ่าตัดตกแต่งใบหน้าและกระโหลกศีรษะ, ประเทศออสเตรเลีย, 2528-2529
- ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งและการผ่าตัดตกแต่งใบหน้าและกระโหลกศีรษะ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Memberships:
- American Society of Plastic Surgeons (ASPS, Corresponding)
- International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS- National Secretary of Thailand)
- International Society of Craniofacial Surgery (ISCFS-Executive Officer 2001-2007)
- The Society of Aesthic Plastic Surgeons of Thailand (President 2005-2007)
+ See More
Day Time Location
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค