พญ. จรัสลักษณ์ เจริญพาณิชกิจ

Specialty: อายุรศาสตร์, Cardiology (Cardiac Imaging)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548-2550
- Cardiac Imaging, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550-2551
- Cardiac MRI, Wake Forest University Baptist Medical Center, Winton Salem, North Carolina, สหรัฐอเมริกา, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiovascular MRI (CMR)
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค