พญ. ชวิศาร์ รัศมีหิรัญ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatrics
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค