รศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: Instructor, Chulalongkorn University
การศึกษาหลังปริญญา:
- Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), University of Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- IMRT of Head, Neck Cancer, Breast Cancer, Lung and Prostate Cancer
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 10:0008:0010:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค