พญ. ชญานิน นิติวรางกูร

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2557
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Radilogic Pathology Correlation, American Institute for Radiologic Pathology, Maryland, ประเทศสหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม - สิงหาคม 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:,
- Thoracic Imaging
- Abdominal Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค