พญ. ชีวรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neuroradiology, The Children's Hospital of Philadelphia, 2005-2006
- Diagnostic Neuroradiology, Indiana University, สหรัฐอเมริกา, 2003-2005
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค