นพ. ชินรัตน์ บัวงาม

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Body interventional Radiology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค