รศ.เกียรติคุณ พญ. จินตนา ปรมกุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาทั่วไป, Jackson Memorial Hospital, Miami, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515 - 2519
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Cancar Imaging
- Computer Detection Diagnostic in Radiology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค