ผศ.พญ ชมพร สีตะธนี

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Visiting Scholor, สหรัฐอเมริกา, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gynecologic, Breast, GI tract malignancies
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 15:0009:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค