นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล, ประเทศไทย, 2540
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2543 - 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatrics Infectious Disease, University of Texes Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2549 - มิถุนายน 2552
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatrics Infectious Disease
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค