ผศ.ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
- Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Washington, USA, 2005
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endodontics, 2543
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endodontics
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค