พญ. ช่อทิพย์ พัฒนะศรี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544, Recertified 2554
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Nutrition, Tufts-New England Medical Center, USA, 2002-2003
- Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Tufts-New England Medical Center, USA, 2002-2004
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diabetes, Lipid, General Endocrinology
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค