ศ.นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542-2545
- Colorectal Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550-2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Colorectal Surgery
- Laparoscopic Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu515:00 - 17:0015:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค