นพ. ดนัยพันธ์ อัครสกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Prostate Cancer (High dose rate brachytherapy)
- Laparoscopic Adrenalectomy (Laser prostatectomy)
- Endourology
- Urooncology
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค