พญ. ดนิตา กานต์นฤนิมิต

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- Radiation Oncology, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Stereotactic Body Radiotherapy (SRT), Intensity, University of California, San Francisco (UCSF), CA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2012 - 2013
- Modulated radiotherapy (IMRT) or Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, Apr - Oct 2013
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) or IMRT or VMAT
- Breast conservative treatment
- Lung cancer, Head neck cancer
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค