ผศ.พญ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

Specialty: อายุรศาสตร์, โภชนศาสตร์คลินิก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2541 - 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก, ประเทศไทย, 2553
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค