นพ. ดาวิน เยาวพลกุล

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี, 2545 - 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2552
+ See More
ศูนย์รักษาโรค