ผศ.นพ. เทพ เศรษฐบุตร

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา, โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Texas Tech University Health Sciences Center School of Medicine, TX, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาโนต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2561
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Otolaryngology, University of California, Davis Medical Center, CA, 2556 - 2557
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Hofstra University, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Tue317:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค