พญ. ดลพร จันทรัคคะ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2507
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2513
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2529
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- รังสีวินิจฉัย
- รังสีวิทยาทั่วไป
- Ultrasound
- เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค