พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2548 -2551
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ประเทศไทย, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal Ultrasonography
+ See More
Day Time Location
Sat715:00 - 20:0015:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค